Yeah, THAT Can't be good - A Eureka Re-Watch

S2E8 E=MC