Châu Âu, Việt Nam đạt được thỏa thuận thương mại lớn