episode link

Beyond Retro Episode 71 - Corba Kai Season 2 *SPOILERS*