episode link

1-Mắt họ mở ra và họ nhận ra NGƯỜI- Lm Matheu Nguyễn Khắc Hy