episode link

That Shit Show: John - PTSD: A ten metre wall of water