episode link

Cruel Summer #4: Masahiro Chono vs. Power Warrior [Kensuke Sasaki] (1994) w/ Mavs Gillis