episode link

Federal Workers, Nancy Pelosi, and Joe Manchin shutdown the shutdown