Ron Van Dam Show 11/12/18 Tori LaGarde joins Ron on Mondays