راوکست | Ravcast
886 Followers
36 Episodes
Follow Share 
886
Followers
36
Episodes
Category: Arts
Last Update: 2021-07-03
Claim Ownership

تاریخ فقط وقایع را ثبت می کند، اما داستانها حقایق را من ایمان نژاداحد، در هر قسمت از راوکست داستان یک رویداد واقعی و مهم را برای شما روایت میکنم