چين ته کتنه

چين ته کتنه

0 Followers
1 Episodes
Follow Share 
0
Followers
1
Episodes
Category: Podcasting
Last Update: 2014-12-08
Claim Ownership

ستاسو لپاره به د چين په اړه يوه کړکۍ پرانېزو ، تاسو له دغو ويډيويي خپرونو څخه د ټولنې، اقتصاد، کولتور، سيلانۍ او مسلمانانو په ګډون د چين بېلا بېلې برخې پېژندلئ شئ.

1 لومړی لوست 2014-12-08
Play

Download