ټنګ ټکور

ټنګ ټکور

0 Followers
1 Episodes
Follow Share 
0
Followers
1
Episodes
Category: Podcasting
Last Update: 2014-12-08
Claim Ownership

د ټنګ ټکور په دې برخه کې د چين د ټولنې، اقتصاد، کولتور، سيلانۍ او مسلمانانو په هکله رنګارنګ راډيويي خپرونې اورېدلئ شئ او چين لا پېژندلی او هم ورته نږدې کېدئ شئ