Deutsch - warum nicht?| قسمت اول | یاد‌گیری آلمانی | Deutsche Welle

http://rss.dw.com/xml/DKpodcast_dwn1_per

Deutsch - warum nicht?| قسمت اول | یاد‌گیری آلمانی | Deutsche Welle

Deutsch - warum nicht?| قسمت اول | یاد‌گیری آلمانی | Deutsche Welle

22 Followers
26 Episodes
Follow Share 
22
Followers
26
Episodes
Category: Podcasting
Last Update: 2007-08-15
Claim Ownership

دوره آموزش زبان "آلمانی، چرا که نه؟" ماجرای آندراس ،یک دانشجوی رشته روزنامه‌نگاری، و همراه نامر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ئی آن ،Ex، است. این مجموعه درچهار قسمت هم برای ا